skip to Main Content

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Op het Palet is buitenschoolse opvang .De opvang vindt plaats in meerdere ruimtes in de school. BSO Het Palet is een locatie van KleurRijk Christelijke kinderopvang.
Er wordt gewerkt aan het mogelijk maken van voorschoolse opvang en een peuterspeelzaal op Het Palet.

Meer informatie vindt u op de website: www.kleurrijkkinderopvang.nl

2-0dd417630d4f42138f659d6591364104

Tussenschoolse opvang (TSO)

De TSO vangt de kinderen op die tussen de middag niet thuis kunnen eten.

Van 12.00-12.30 en van 12.30–13.00 uur is voor deze kinderen opvang geregeld d.m.v. inzet van ouders en leerkrachten. U dient uw kind hiervoor jaarlijks aan te melden door middel van een aanmeldingsformulier.

Het overblijven ziet er in grote lijnen als volgt uit:
Om 12.15 uur (groep 7-8) of 12.30 (groep 1-5&6) eten de kinderen met de leerkracht in hun eigen lokaal. Van 12.00 tot 12.30 (groep 1-5&6) of 12.30 tot 13.00 (groep 6&7-8) spelen de kinderen buiten op het plein onder toezicht van TSO-ouders.

Om het buitenspelen in de pauze in goede banen te leiden, zijn er een aantal regels opgesteld. Deze staan beschreven in ‘Schoolpleinregels Het Palet’ dat wordt uitgegeven door de TSO-coördinator. Eventuele klachten moeten gemeld worden bij de TSO-coördinator en zij zal dit verder oppakken met de directie. Tijdens de jaarlijkse TSO-ouderavond zullen zij verantwoording afleggen aan de ouders.

De kosten van de TSO

Ouders worden gestimuleerd om mee te draaien in het TSO-rooster. Op deze manier is het huidige TSO-systeem haalbaar en betaalbaar. Ook de leerkracht wordt ingezet voor rust in de pauze. Ouders kunnen er ook voor kiezen om (twee)wekelijks mee te draaien. Hier staat een vaste vergoeding voor tegenover.

Ouders die meedraaien in het TSO-systeem betalen per gezin per jaar € 25,-. Ouders die niet meedraaien betalen per gezin per jaar € 125,-. Aan het begin van het schooljaar wordt dit gefactureerd.

Verdere informatie vindt u in het TSO-beleidsplan.

De TSO-tijden zijn in overleg met de TSO-coördinator en middels enquete onder ouders gewijzigd naar een 2x een half uur TSO (groep3-6, grote plein), met minder groepen tegelijk op het plein. In het beleidsplan is nog sprake van de oude situatie.

TSO- beleidsplan

Back To Top