skip to Main Content

Ons onderwijs

We geven elk kind vanuit veiligheid de ruimte om te leren en te groeien tot zelfstandige mensen. We hebben ons onderwijs gebaseerd op de volgende vier pijlers: groeien in geloof, groeien vanuit veiligheid, groeien als persoon en groeien door te leren.

We willen de leerlingen met onze houding en ons gedrag laten zien wat het betekent om als christen te leven. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Pas als kinderen vertrouwen hebben en zich veilig voelen, kunnen ze zich ontwikkelen. We hebben oog voor het eigene van onze leerlingen en geven op een betekenisvolle en eigentijdse manier les.

NoorderBasis - Het Palet - Vergroot je kleuren

thumbnail_IMG_1569

Onderwijs

We willen een goede basis leggen voor de vakgebieden lezen, rekenen en taal en talenten zo goed mogelijk benutten.  We geven kinderen gelegenheid voor samenwerken en samen leren, maar het begint bij de instructie van de leerkracht aan de leerlingen. Immers, zij maken het verschil. Wij nemen leerlingen mee in hun ontwikkeling door ze veel te leren.

We hebben aandacht voor zorgleerlingen door het geven van extra ondersteuning. De kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen op onze school verrijking aangeboden en begeleiding gericht op de meta cognitieve vaardigheden.

Het Palet doet mee aan de Verlengde Schooldag in Groningen.
Het gezamenlijk programma van de Verlengde Schooldag heeft als doel alle basisschoolkinderen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen, met elkaar te spelen én om plezier te hebben! Zo kunnen we kansengelijkheid bevorderen, ook voor de kinderen die vanuit thuis minder ontplooiingsmogelijkheden hebben.
Meer informatie Verlengde Schooldag

thumbnail_IMG_1565

Kanjertraining

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen vertrouwen hebben en zich veilig voelen. Ieder kind mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen.

Vanuit het werken met de Kanjertraining willen we kinderen leren zich bewust te zijn van hun eigen gedrag en leren om vanuit vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

Elke week worden er lessen gegeven in de Kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top